Spoločnosť INPRO bola založená v roku 1990 a v roku 1991 bola transformovaná na INPRO spol. s r.o.. Predmetom činnosti spoločnosti je projektovanie rodinných a bytových domov, občianskych, priemyselných a inžinierskych stavieb, vrátane ich technického a technologického vybavenia.

Proces projektovania v našej proejktovej kancelárii prebieha viacerými fázami. V rámci predprojektovej a projektovej prípravy stavieb spracovávame všetky stupne projektovej dokumentácie, od architektonických štúdií a dokumentácie k územnému konaniu, cez projekt pre stavebné povolenie  a realizáciu stavby, až po dokumentáciu skutočného vyhotovenia.

Účelom úvodných konzultácií so zákazníkom je špecifikovanie, vyjasnenie, prípadne korigovanie investičného zámeru. Táto fáza pokračuje spracovaním úvodných škíc, dispozičných návrhov, 3D modelov a vizualizácií. Až po konečnom odkonzultovaní a odsúhlasení finálneho návrhu sa prechádza do fázy spracovania vyššie uvedených stupňov projektovej dokumentácie.

Projektovú dokumentáciu spracovávame komplexne so všetkými stavebnými profesiami, vrátane zabezpečenia špeciálnych odborných posudkov, statiky, stavebnej tepelnej fyziky, akustiky a osvetlenia, rozpočtov, ako i komplexných návrhov interiérov.

architektonická štúdia


 

© 2024 INPRO. All rights reserved. Created by INPRO